Regulamin

REGULAMIN
serwisu internetowego estillmag.com, który wchodzi w życie z dniem 30.01.2016

Art. 1 WSTĘP:
Regulamin serwisu estillmag.com określa prawa i obowiązki Gości/Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Art. 2 DEFINICJE:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest The Illest
2.2. Serwis – portal internetowy estillmag.com umieszczony pod adresem internetowym https://www.estillmag.com
2.3. Gość (Użytkownik) – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu
2.4. Dane – wszelkie widoczne w Serwisie treści, w tym treści przesłane przez Użytkowników
2.5. Wpis (post, news) – zawartość umieszczona w Serwisie przez Administratora, w szczególności teksty, a także zdjęcia i materiały multimedialne.
2.6. Usługa – umożliwienie przez Administratora korzystania z zasobów Serwisu przez Gości

Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Właścicielem Serwisu jest Administrator
3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest przedstawienie aktualnych trendów modowych, kolekcji i materiałów promocyjnych firm odzieżowych i obuwniczych, a także analiz i dyskusji na temat trendów modowych oraz zjawisk społecznych. Serwis udostępnia również informacje na temat zagadnień z dziedzin artystycznych i sportowych.
3.3. Użytkownicy chcący korzystać z materiałów i informacji Serwisu powinni dysponować urządzeniami i programami umożliwiającymi korzystanie z sieci internetowej, a w tym przeglądarki internetowej w standardzie zgodnym z W3C
3.6. W związku z korzystaniem z Usługi Administrator wprowadza do systemu teleinformatycznego Gości pliki cookies i inne pliki wskazane w polityce prywatności.

Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE
4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Goście/Użytkownicy
4.2. Korzystanie z Usługi przez Gości, polegające na odbieraniu Danych, jest bezpłatne oraz dobrowolne, nie wymaga przejścia procedury rejestracji.
4.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
4.2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu
4.3. Użytkownik nie może rozpowszechniać Danych znajdujących się w Serwisie

Art. 5 PRAWA AUTORSKIE
5.1. Zawartość Serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, z wyłączeniem materiałów pochodzących od innych producentów i dystrybutorów (m.in. partnerów handlowych, klientów) stanowią własność Administratora.
5.2. Nazwa Serwisu, jego układ graficzny, baza danych podlegają ochronie prawnej.
5.3. Żadna część Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Administratora.
5.4. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w Serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
5.5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
6.1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem Serwisu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6.2. Niedopuszczalne są działania Użytkowników mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu.
6.3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych innych podmiotów.
6.4. Niedozwolone jest umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp
6.5. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez Użytkowników narusza prawo lub postanowienia regulaminu Administrator jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.

Art.7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
7.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu lub korzystaniu z Serwisu, będące skutkiem siły wyższej, awarii sieci lub sprzętu, bezprawnych działań osób trzecich, remontów i konserwacji, a także zmian funkcjonowania Serwisu
7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń
7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, a w tym poglądy, opinie, informacje i Dane przesłane przez Użytkowników i udostępniane w Serwisie. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
7.4. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy
7.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów

Art. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.estillmag.com/regulamin/
8.2. Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie i bez konieczności uzasadniania przyczyny
8.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie
Użytkowników poprzez Wpis na stronie głównej Serwisu